Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 560 25 61
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

 • Heerlen: 045 – 560 4004
 • Voerendaal: 045 – 567 7530
 • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

 • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Jens Helpt

Heeft u kinderen onder de 18 jaar en woont u in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal? Dan kunt u bij JENS terecht.

JENS biedt begeleiding en behandeling
Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met denken of last heeft van verdriet, boosheid, of angst. Of als uw kind drugs of alcohol gebruikt of teveel gamet. 

We bieden onze hulp zo veel mogelijk in uw eigen omgeving én werken samen met uw kind, met u, de school en anderen die belangrijk voor uw kind zijn aan een oplossing.

 

Maar we zijn er ook voor u! 

Als ouder kunt u bij ons terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. JENS beantwoordt uw kleine én grote vragen. Bijvoorbeeld tijdens ontmoetingsgroepen of trainingen voor ouders.

 

Activiteiten in de buurt

Daarnaast organiseert JENS allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren in de jongerencentra. Zoals leuke bezigheden na school of leerzame activiteiten.

Alles van JENS voor ouders

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. Praesent eget auctor lacus, nec molestie massa.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed in sem at leo sodales fermentum. Donec sit amet ligula finibus, tincidunt metus id, bibendum tortor. Integer eu lobortis dolor. Praesent eget auctor lacus, nec molestie massa. Nullam volutpat vel massa at hendrerit. 

HULP NODIG? HOE WERKT DAT?

Contact opnemen
Eerste kennismaking
Plan van aanpak
Uitvoering

DOWNLOADS

Bereikbaarheid

TIJDENS KANTOORUREN

Heerlen:       045 – 560 4004

Voerendaal: 045 – 575 3399

Landgraaf:   14-045

'S AVONDS OF IN HET WEEKEND:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Ik heb hulp nodig

Zit u met vragen of problemen die u moeilijk zelf opgelost krijgt? Bijvoorbeeld omdat uw kind moeite heeft met denken of verdrietig, boos of angstig is. Zijn er veel problemen met anderen? Zijn er problemen met het gebruik van bijvoorbeeld drugs en alcohol of teveel gamen? Dan kan JENS helpen.

Hulp nodig?

Meldt u dan eerst bij het team Jeugd van de gemeente waar u woont.
Na uw aanmelding, zien we elkaar snel. Dan vertelt u uw verhaal en bespreken we welke hulp bij u en uw kind past. Daarna gaan we samen aan de slag zodat uw kind snel weer lekker in zijn vel zit.

Aanmelden voor hulp bij JENS

Gemeente Heerlen
Bel 045 – 560 4004 of mail naar teamtoegangbureaudienst@heerlen.nl

Gemeente Landgraaf
Bel 14-045 of mail naar jeugdhulp@landgraaf.nl

Gemeente Voerendaal
Bel 045 – 575 3399
of mail naar teamjeugdvoerendaal@jenshelpt.nl

Voor wie is JENS?

JENS is er voor ouders en jongeren tot 18 jaar die in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal wonen.

JENS heeft alle kennis in huis die nodig is om kinderen, jongeren en ouders te leren omgaan met de uitdagingen die het leven biedt. JENS alle vragen beantwoorden, groot of klein, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien.

Verwijzing naar JENS, hoe werkt dat?

U en/of uw gezin heeft een hulpvraag. Bekijk hier hoe een verwijzing naar JENS verloopt.

Wat moet ik doen bij een crisis?

Er is sprake van crisis als er plotseling een onhoudbare situatie ontstaat en als nu niets doen ernstige gevolgen heeft. Kan een situatie wachten tot morgen, zonder ernstige gevolgen, dan is het geen crisissituatie.

Een crisissituatie melden en bespreken tijdens kantooruren:

 • Heerlen:      045 – 560 4004
 • Landgraaf:  14-045
 • Voerendaal:  045 – 560 25 61

 

Buiten kantoortijden:

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Wat is wat? JENS begrippen uitgelegd

JENS gebruikt een aantal documenten, methodieken en rollen om de hulp die cliënten krijgen vast te leggen. In de begrippenlijst worden deze documenten, methodieken en rollen uitgelegd.

Bekijk hier de begrippenlijst

Wat is een brief van aanbod en wie mag deze tekenen?

JENS heeft de professionele verplichting om wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en jongeren onder de 16 jaar om toestemming te vragen voordat de jeugdige begeleiding of behandeling krijgt.

Als je hulp van JENS krijgt, wordt dat vastgelegd in de brief van aanbod. Hierin staat precies welke hulp JENS biedt.  Door het ondertekenen van deze brief verleen je toestemming om te starten met de begeleiding of behandeling.

In deze flyer lees je meer over de brief van aanbod en wie deze mag ondertekenen: ouders, kind of samen.

Moet ik betalen voor JENS?

Voor kinderen, jongeren en hun ouders zijn er geen kosten voor de activiteiten en hulp van JENS. Het kan natuurlijk voorkomen dat we vervolgstappen adviseren die wel geld kosten, zoals een opleiding of een lidmaatschap voor een club.

 

Als dat een probleem is, zoekt JENS samen met het gezin uit of er instanties zijn die kunnen helpen met de kosten.

 

Wat doet JENS met mijn persoonlijke gegevens?

Als je cliënt van JENS bent of wilt worden dan deel je persoonsgegevens met ons. Wij zetten ons in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten te beschermen.

In onze  Privacy verklaring  leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

 

1Gezin 1Plan, wat is dat?

Binnen JENS wordt waar nodig samengewerkt met het gezin met behulp van een 1Gezin 1Plan.  

Soms krijg je als gezin hulp en/of ondersteuning vanuit familie, vrienden en/of hulpverlener(s).  

Wanneer meerdere personen betrokkenen zijn die samenwerken dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten wie, wat, wanneer doet en met welk doel. Het 1Gezin 1Plan waarborgt dat het gezin zelf overzicht en regie kan behouden met waar nodig aanvullende ondersteuning.  

Kan ik het dossier van mijn kind bekijken, opvragen of laten vernietigen?

Als gezaghebbende (ouder met gezag of voogd) heeft u recht op informatie en het recht om (bepaalde delen) van het dossier te laten vernietigen. U mag het dossier van uw kind inzien. Ook kinderen vanaf 12 jaar hebben het recht op inzage van hun dossier.

In dit document kunt u lezen hoe het werkt. Met dit formulier kunt u het dossier van uw kind opvragen of laten vernietigen. Lees wel eerst even de informatie!

Waar kan JENS mee helpen?

JENS biedt hulp en begeleiding voor kinderen tot 18 jaar. 

Als ouder kunt u met vragen over opvoeden en opgroeien bij JENS terecht.

Wij beantwoorden alle vragen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. Kleine vragen én grote vragen.

Uw kinderen kunnen ook bij JENS terecht voor leuke en leerzame activiteiten in de buurt.

Ik heb hulp nodig.

Ik vind het lastig om op gesprek te gaan. Wat nu?

U mag altijd iemand meenemen bij wie u zich goed voelt, bijvoorbeeld uw partner of vriend of vriendin.

Wilt u liever iemand meenemen die niet rechtstreeks betrokken is bij u en uw situatie? Dan heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is bij wet zo geregeld. Cliëntondersteuning is gratis, onafhankelijk en kan met u meedenken.

Ik woon in Heerlen of Landgraaf

Neem contact op met het servicepunt van MEE-Zuid-Limburg.

Bel 088-0102222 of mail naar info@meezuidlimburg.nl.
Meer weten? Lees dan de folder of bekijk de website.

Ik woon in Voerendaal
Neem dan contact op met het maatschappelijk werk van MeanderGroep
Bel 045-5657585 of mail naar BureaudienstNuth@mgzl.nl
Meer weten? Bekijk dan de website.

Ik heb een klacht. Wat moet ik doen?

Het kan natuurlijk altijd zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. 

Neem dan eerst contact op met uw hulpverlener. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de manager van uw hulpverlener. 

 

Biedt ook dat geen oplossing of wilt u direct een klacht indienen?

Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft de mogelijkheid om uw klacht door te sturen naar de klachtencommissie.

Gebruik hiervoor het contactformulier en geef aan dat het om een klacht gaat.

Wilt u weten hoe wij met uw klacht omgaan? Lees dan ons klachtenregelement.

Onderzoek of behandeling voor dyslexie. Hoe gaat dat?

Zit uw kind op de basisschool in Heerlen, Landgraaf of Voerendaal? En denkt de school dat uw kind dyslexie heeft? 

Dan kan de school uw kind aanmelden voor onderzoek.

Bekijk het hele proces voor school en zorgaanbieders hier.

Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen een beslissing over mijn aanvraag voor jeugdhulp? 

U kunt bezwaar maken bij JENS als JENS uw aanvraag voor jeugdhulp afwijst. Of als u het aanbod van JENS niet geschikt vindt. 

Eerst overleggen met JENS 

Als u bij JENS jeugdhulp aanvraagt, doet JENS u een passend aanbod. Bent u het niet eens met het aanbod, praat dan eerst met JENS. In een gesprek met u of uw gezin kijkt JENS of er een oplossing is. Mogelijk krijgt u een ander aanbod. Komt u er na een gesprek niet uit, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. 

Bezwaar maken 

Als u bij de gemeente een bezwaar wilt indienen, kost dat niets. Lees verder hoe u een bezwaar indient bij de gemeente. Als de gemeente uw bezwaren afwijst, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. 

Wat is een regisseur?

De regisseur ondersteunt de ouders binnen het zorglandschap. Bij start wordt er een uitgebreide vraagverheldering gedaan (passend bij de hulpvraag, sinds 2023). Vanuit de vraagverheldering komt er een duidelijke hulpvraag en deze wordt gekoppeld/gematcht aan het aanbod van hulp/ zorg.

Brede vraagverheldering komt uit de landelijke richtlijn van de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Deze hulp kan voorliggend vanuit het gebiedsteam zijn, zorg vanuit het gebiedsteam of uitbestede zorg zijn.

Regisseur vinden we vaak een zwaar woord – klinkt als overnemen. In de lijn van de visie van JENS zijn ouders altijd zelf regisseur en ondersteunen we ouders in hun regievoering bij de uitvoering van hulp.

Wanneer koppelen we een regisseur aan de hulpvraag?

Bij start van een nieuwe hulpvraag.

Wie kan de regisseur zijn?
 • Jeugdconsulent
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • DGA-collega
 • Collega werkzaam op de vindplek
 • Collega van de toegang van de gemeente
 • Collega betrokken bij het gezin
 • Instroom (aanspreekpunt)
Vier typen regisseurs bij soorten hulpvragen
 • Enkelvoudig: er is sprake van één hulpvraag en de hulp of zorg wordt conform hulpvraag ingezet. Er is geen gezinsplan. Ouders hebben wel een telefoonnummer van een collega van JENS (aanspreekpunt). Ouders zijn zelf regisseur.
 • Meervoudig: er zijn binnen het gezin meerdere hulpvragen bij meerdere gezinsleden. Ouders spreken met JENS af of ze zelf regisseur zijn of dat ze hulp nodig hebben bij het organiseren van de zorg.
 • Complex: er zijn binnen het gezin meerdere hulpvragen bij meerdere gezinsleden en er is sprake van een risico tot niet veilig kunnen opgroeien. De gemeente is regisseur van de casus.
 • Aan hulpvragen, die worden ingediend door een gecertificeerde instelling (BJZ en WSG), koppelt JENS geen regisseur. De gezinsvoogd of voogd is hier regisseur.
Wat doet een regisseur?

Bij enkelvoudige vragen verheldert de regisseur samen met ouders de hulpvraag (vaak op school door de Jeugdconsulent) en regelt de hulp of zorg. Er is soms geen analyseverslag, met name indien de hulp voorliggend is ingezet en er is geen gezinsplan.  

Bij meervoudige vragen maken we samen met het gezin het analyseverslag dat we vertalen naar het gezinsplan.  Samen zetten we de RTO-cyclus op. Ouders hebben zelf regie en JENS ondersteunt de ouders.

Bij complexe vragen maken we samen met het gezin het analyseverslag dat we vertalen naar het gezinsplan. Samen zetten we de RTO-cyclus op. Ouders hebben zelf regie. We kijken hierbij wel samen met de ouders naar mogelijke risico’s inzake veilig opgroeien.  

Verschil tussen regisseur en een regiebehandelaar

Een regisseur is samen met het gezin verantwoordelijk voor het opvolgen van de hulpvragen in het gezinsplan.

Een regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de behandeling die wordt ingezet. Dit is altijd een WO afgestudeerde collega.

Begeleiding, behandeling en Trainingen

JENS biedt begeleiding, behandeling, trainingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren én ouders. Dat doen we in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. In het onderstaand overzicht vindt u ons complete aanbod. 

Gebruik de filteropties om het aanbod te zien dat bij uw vraag past.

Filter de resultaten:
 • Locatie
 • Leeftijd
 • Ondersteuning

schrijf je in voor de NIEUWSBRIEF