Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Met plezier naar school

JENS op de (voor)school

Korte lijnen tussen de voorschool, onderwijs en jeugdhulp, dat is waar JENS voor wil gaan. Dat begint al vroeg, bij de kinderopvang en peuterspeelzalen die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Dat gaat verder van de kleuterleeftijd tot en met de leeftijd waarop jongeren een beroepskeuze maken. Samen met voorscholen en scholen willen we er voor zorgen dat zo veel mogelijk jeugdigen ‘gewoon mee kunnen doen’ in hun eigen buurt, daar waar ze opgroeien.

In maart schreven we in deze nieuwsbrief al over de drie programmalijnen die JENS ingericht heeft. In dit artikel vertellen programmamanagers Renée Keulemans en Anne Sifneou meer over de programmalijn ‘Met plezier naar school’.

Vroeg signaleren

“We zien dat de voorschool, het onderwijs en jeugdhulp steeds meer raakvlakken hebben. School, voorschool en BSO spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. We hebben elkaar nodig om kinderen op te laten groeien tot gezonde, sterke volwassenen” aldus Renée Keulemans. “In deze programmalijn gaan we de samenwerking met de voorschool en het onderwijs verstevigen en verder ontwikkelen. Door op die plekken aanwezig te zijn, kunnen we signalen in een vroeg stadium oppikken en bij zorgen over de ontwikkeling ook preventief actie ondernemen. Zo versterken we de basis van een kind op steeds jongere leeftijd en voorkomen we dat kinderen later vastlopen.”

Efficiëntere zorg door samenwerking

“We willen zorg efficiënter inzetten, door onze kennis en vaardigheden te bundelen met die van onze collega’s in het onderwijs. Zo kunnen we dat doen wat we belangrijk vinden en waar we goed in zijn: zorg en onderwijs bieden aan kinderen.” vertelt programmamanager Anne Sifneou over de samenwerking. “Door samen met leidsters, leerkrachten en docenten goed te kijken naar de ontwikkeling van een kind of jongere kunnen we snel reageren als we ons zorgen maken. We hopen dat we hierdoor veel vaker een laagdrempelig, preventief groepsaanbod in kunnen zetten en zwaardere, langdurige trajecten kunnen voorkomen.”

Nieuwe initiatieven in onderwijs en voorschoolse opvang

Bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven spelen signalen uit het werkveld een belangrijke rol. Voor de tweede helft van 2021 werken we aan deze projecten:

Geen kind tussen wal en schip

Soms is er tijdelijk meer nodig dan een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf kan bieden (zelfs in de +-variant), zonder dat er een ingrijpende behandeling nodig is. Speciaal voor die kinderen gaan we in het tweede half jaar van 2021 een plek creëren. Uitgangspunt is de behoefte van het kind, waarbij we zo laagdrempelig als mogelijk insteken.

Schoolteams in het primair onderwijs

De Primair Onderwijs teams van JENS sluiten aan bij de ‘tour de werkplaatsen’ van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Tijdens deze ‘tour’ inventariseren we samen met een aantal Heerlense scholen de ondersteuningsbehoefte van het primair onderwijs. Vervolgens gaan we aan de slag met de scholen om elkaar én de zorgstructuur zo veel mogelijk te versterken.

Doelgroeparrangementen

In de doelgroeparrangementen werken jeugdhulp en onderwijs met elkaar samen in de school. Naast SO De Pyler en SBO De Wissel start dit jaar ook een doelgroeparrangement op SBO De Griffel en de Catharinaschool (SO).

Pilot op scholen Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs bestaat de wens nog verder samen te gaan werken. We gaan onderzoeken welke expertise nog wordt gemist, naast die van het jeugd- en jongerenwerk en het schoolmaatschappelijk werk. Door deze expertise toe te voegen op de scholen voor voortgezet onderwijs kunnen we ook deze leerlingen passende ondersteuning in hun eigen omgeving bieden.

Effecten Corona

De coronapandemie heeft op allerlei manier effect op de ontwikkeling en het welzijn van jeugdigen. De overheid heeft dit erkent door extra geld beschikbaar te stellen voor scholen, waarmee zij de gevolgen van de pandemie kunnen aanpakken. Als samenwerkingspartner van de scholen denken we met de scholen mee over de inzet van deze extra gelden én pakken we onze rol hierbij.

Heeft u vragen, opmerkingen of innovatieve ideeën voor JENS in het onderwijs,?

Neem dan contact op met één de programmamanagers:

Renée Keulemans of Anne Sifneou


Facebook
Twitter
LinkedIn